Zamek Książ
  Informacje
 

Został utworzony w 1981 r. dlaochrony zalesionego obszaru brzeżnej strefy Pogórza Wałbrzyskiegomiędzy dolinami rzek: Strzegomki na zach. i Witoszowskiego Potoku nawsch. Obszar ten o urozmaiconej rzeźbie terenu, z głębokimi i pięknymidolinami potoków rozcinających brzeżny próg sudecki, o zróżnicowanymśrodowisku leśnym bogatej florze i faunie (zwłaszcza faunie drobnej),stanowi wysokiej rangi zaplecze rekreacyjne dla sąsiadujących z nimprzemysłowych miast: Wałbrzycha i Świebodzic, a nawet Świdnicy.

W celu jego ochrony i zahamowania postępującej degradacji przyrodyWojewódzki Komitet Ochrony Przyrody w Wałbrzychu podjął w 1976 r.działania nad uznaniem za obszar chronionego krajobrazu PogórzaWałbrzyskiego między dolinami rzek: Strzegomki na zach. i Bystrzycy nawsch. Zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego opracowałw 1979 r. na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu, projekt "Książańskiego Parku Krajobrazowego",złożonego z dwóch części, oddzielonych strefą przejściową w okolicyLubiechowa: zach. - między rzekami Pełcznica i Czyżynka oraz wsch. -między dolinami Lubiechowskiej Wody i Wiotszowskiego Potoku(Witoszówki).

Podczas konsultacji społecznej nad tym projektem przeważyła opinia, iżpark krajobrazowy w projektowanych granicach nie zapewni właściwejochrony wszystkich jego walorów przyrodniczych, naukowych irekreacyjnych. Uznano że w granice parku należy włączyć obszar leżącymiędzy doliną Czyżynki koło wsi Cieszów, a doliną Strzegomki kołoPietrzykowa i Dobromierza. 28 października 1981 r. Wojewódzka RadaNarodowa w Wałbrzychu przyjęła uchwałę o utworzeniu Książańskiego Parku Krajobrazowego. Park zajmuję powierzchnię 3155, a jego otulina - 5933ha.W ujęciu ogólnym dzieje obszaru Książańskiego Parku Krajobrazowegoutożsamiają się z historią Dolnego Śląska, chociaż poszczególne okresyi procesy dziejowe zaznaczyły się na tym małym terenie w skromnymzakresie. Pierwsze grupy ludzkie pojawiły się na Przedgórzu Sudeckim, awięc w pobliżu obszaru Książańskiego Parku Krajobrazowego, już w epoce paleolitu (ok. 200 000 lat temu), tj. w plejstocenie.

W wielu miejscach w bliskim sąsiedztwie Parku znaleziono dowody życialudności następnych epok historycznych: mezolitu, neolitu, brązu iżelaza (Strzegom, Niemcza, Jordanów, Ślęża i inne). W okresie rzymskim(1-500 r. n.e.) przez teren Dolnego Śląska wiódł uczęszczany szlakhandlowy, zw. bursztynowym. Odnogi tego szlaku prowadziły obrzeżem KPK-na wsch. doliną Bystrzycy, na zach. -doliną Strzegomki. We wczesnymfeudalizmie obszar Parku należał do terytorium plemienia Ślężan, z tymjednak, że nie był on zasiedlony, a stanowił zapewne teren polowań nadziką zwierzynę i pozyskiwania płodów leśnych. Za czasów piastowskichksiążąt świdnickich i świdnicko-jaworskich nastąpił wyraźny rozwójgospodarczy i kulturalny obszaru. Od pocz. XIII w. datuje się znacznyrozwój osadnictwa.

Na Pogórzu powstało wiele zamków i strażnic granicznych,strzegących także dróg handlowych i bezpieczeństwa mieszkańców, wśródnich zamki: Grodno w Zagórzu Śląskim (ok. 1198), Cisyw Cieszowie (ok. 1242) i Nowy Dwór w Wałbrzychu (ok. 1290). Rozwijałosię osadnictwo wiejskie, o czym świadczą dokumenty lokacyjne, nadawanejuż istniejącym wsiom: Pełcznica (1220), Stare Bogaczowice (1227),Żarki, obecnie Szczawienko (1228), Witoszów (1268), Ciernie (1276),Modliszów (1279). Pobliski Strzegom, będący własnością rycerską, zostałmiastem w 1242 r.. Świebodzice w 1279 r., a Dobromierz stał się w 1277r. osadą targową (prawa miejskie uzyskał na przeł. XIII i XIV w.).Jednym z najstarszych miast jest także leżąca blisko Książańskiego Parku Krajobrazowego Świdnica.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (11 wejścia) tutaj! Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2008  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=